Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .udsud eenam kli nucu isemte iyilbihas ve enirinrut icniki nineretlignI .udlo ucnucu nadayidnalloH / nadakicleB ,icniki isicniki ayinapsI / ayilaqutroP .idnazaq iqqah amlo li ic-8102 ,ayisuR nerev ses adrut icnikI .birev ses nucu kemces inirelbihas nirinrut iki reh edxiruZ ed-2 nirbaked li uc-0102 isetimoK eyyiarcI nalo terabi nednuvzu iki imriyi nin-AFIF .ayinapsI / ayilaqutroP ev akicleB / ayidnalloH ,ayisuR ,eretlignI :filket drod nucu ukobuK aynuD AFIF 8102 elkileleB .idxic rareq eleb ireleklo AFEU ikedli ic-2202 ev idkec ireg inirelfilket rednet nerabite nedli ic-8102 )SBA ev ayinopaY ,ayilartsvA( iseklo AFEU cu nalaq ednisesorp redneT .idlide dder adniya larvef nili uc-0102 nedniferet AFIF ifilket ninayizenodnI arnos nedkidemte midqet butkem rib ecniyemelketsed ifilket itemukoh ayizenodnI ev idlikec nednisesorp emekhem arnos ahad akiskeM nikal ,idrev relfilket nucu ukobuK aynuD AFIF 8102 eklo 9 ,adcignalsaB .relidricek nadtayyidyeq iniralqaram redeq enixirat li uc-9002 larveF 2 relkilrib illim ev ridsimalsab adniya ravnay nili uc-9002 urudesorp rednet nucu kemte iyilbihas ve aniralkobuK aynuD AFIF 2202 ev 8102

.qacalo nugyu nucu ukobuK ayisaredefnoK AFIF 1202 irelbilaq nunukobuK aynuD .keceliricek adnunoidats “ikinjuL” adavksoM luyi 51 laniF .qacananyo ctam 46 adacnadyem 21 neselrey edrehes 11 .ralsixic kli adnukobuK aynuD AFIF niralno ed meh amanaP ev ayidnalsI ,adnamok enagey qacalitaq erelrsen nutub esi ayilizarB ,unoipmec ninayinamlA ,kecede sixic qaralo licidra arnos nadnisayisrev nos nirinrut edli ic-4102 ,02 nadnisara adnamok 23 .ridlixad adnamok 13 simlide neyyeum eli adnamok qanoq qaralo kitamotva ev iralsiray emces ed ecele ,adnamok 23 ednirinrut laniF .kecelib elide eradi inamaz tehayes ednibreq niniralgad larU ,ridadayisuR ninaporvA ,isened rib nednirelrey noidatS ;qacalo ukobuK aynuD kli neliricek adaporvA nerabite nedli ic-6002 ,uB .riliridsalnalp isemliricek adayisuR adnisara irelxirat li ic-8102 luyi 51-nuyi 41 arnos nedkidlirev iqqah iyilbihas ve eyeklo ednixirat li uc-0102 rbaked 2 .qacalo ukobuK aynuD .12 AFIF ednirinrut lobtuf qlaxlenyeb ucnudrod naxic israq aniraladnamok illim nirelisik ninirelemselrib uvzu AFIF ukobuK aynuD 8102 AFIF Perihal Piala Dunia 2018